Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on WoonRO Season 2

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Smitheu 80 Whitesmith 99 70 AnimatumDorkis
2 Hyperion 80 Whitesmith 99 70 None
3 Calsipher 50 Whitesmith 99 70 None
4 Ekram Volkov 50 Whitesmith 97 66 None
5 Happy Merchant 20 Whitesmith 99 70 None
6 Alberta Dealer 20 Whitesmith 99 70 None
7 Zealot 10 Whitesmith 99 70 None
8 Air Vender 10 Whitesmith 97 70 None
9 YouDieFirst 10 Blacksmith 80 50 None
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20